Husordensregler for Asken BorettslagVedtatt med endringer på generalforsamlingen 23.05.2005.


Det er i hver enkelt borettshavers interesse at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt, og at leiligheten ikke brukes slik at man sjenerer andre. 


Vær oppmerksom på at husordensreglene er vedlegg til vedtektene.


Ro i Leiligheten


Bråk og støy fra leiligheten må unngås.  Det skal i alminnelighet være ro i leilighetene og på borettslagetes område fra kl. 22.00 til kl. 06.00.


Snekring/banking og boring er kun tillatt mandag – fredag kl. 08.00 – 20.00, lørdag kl. 10.00 – 17.00.  Snekring og boring er ikke tillatt søndager, andre helligdager eller offentlige fridager. Ved oppussing hvor snekring/banking og boring vil vedvare over en uke, skal naboer over, under og på begges sider varsles.


Musikkundervisning tillates bare etter godkjenning fra styret og med samtykke fra naboer over, under og på begge sider.


Utearealet i Borettslaget

 

Det er ikke tillatt med ballspill på borettslagets område.


Grilling må foregå på en slik måte at det ikke er til sjenanse for andre.  Grilling på balkonger er kun tillatt i.h.t. brannforskriftene og det er ikke tillatt å bruke engangsgrill eller andre kullgriller. 


Det er ikke tillatt å bruke fyrverkeri på borettslagets område.


Husdyrhold

 

Hvis husdyr anskaffes eller medtas, skal melding om dette sendes til styret.


Husdyr skal føres i bånd innenfor borettslagets område samt nærliggende parker/lekeplasser/idrettsbaner, ellers henvises til lov om båndtvang.  Ekskrementer som husdyr måtte legge fra seg skal fjernes. Husdyr må ikke være til sjenanse for beboerne.


Følges ikke reglene, påtales forholdet av styret eller den styret bemyndiger.  Ved flere brudd kan styret bestemme at andelshaver ikke lenger tillates å holde husdyr.  Samtlige beboere er pliktig til å informere sine gjester om gjeldende regler for dyr som oppholder seg på borettslagets område.

Avfall

 

Husholdningsavfall legges i anviste beholdere og søppelrom.  Avfallet skal emballeres forsvarlig.  Pappesker og lignende skal brettes sammen og legges i spesielle containere avsett for papir. Beboer skal følge borettslagets anvisninger for fjerning av større gjenstander og miljøavfall som maling og elektriske artikler.


Renhold

 

Borettslaget bestemmer selv om arbeidet med renhold av fellesarealer skal fordeles mellom beboerne eller settes ut på oppdrag.


Etter oppussing, flytting og byggeaktiviteter plikter beboer selv å rydde opp etter seg.  Dette innebærer også renhold av fellesarealer.


Vask og lufting av tøy 

 

Fellesvaskeriene skal bare benyttes i tidsrommet:

Mandag til fredag fra kl. 08.00 til kl. 22.00, lørdag fra kl.08.00 – 16.00.

Fellesvaskeriene skal ikke benyttes på søn- og helligdager, eller offentlige fridager som 1. og 17. mai.


Det er ikke tillatt å vaske tøy for andre enn lagets beboere, eller la andre enn lagets beboere benytte vaskeriet.  Vasketur bestilles ved at man henger opp lås merket med oppgangsnummer og leilighetsnummer på låsetavlen i det vaskeriet man tilhører.  Det er ikke tillatt med mer enn én lås pr. leilighet. 


Vaskeriet og maskiner skal rengjøres etter bruk.


Tørking kan finne sted på balkonger etc. når det ikke er til sjenanse for andre beboere.


Risting/lufting av tepper og ryer etc. ut fra balkonger og vinduer er ikke tillatt.


Markiser og blomsterkasser o.l.

 

Anskaffes markiser, blomsterkasser o.l., er leilighetens innehaver ansvarlig for at det monteres slik at det ikke oppstår fare for andre, eller sjenerer naboer.


Blomsterkasser skal henges innvendig på balkonger.


Parabolantenner

 

 Beboer plikter å sende søknad til styret før oppsetting av parabolantenner.  Plassering skal skje etter styrets anvisning.


Inngangsdørene låses

 

Inngangsdørene holdes låst.  Dette gjelder også dører til kjellere og vaskerier.

Motorkjøretøyer

Beboere som er eier av motorkjøretøy plikter selv å skaffe parkeringsplass. Gjesteparkeringen skal ikke benyttes av borettslagets beboere uten innvilget dispensasjon.

Motorkjøretøyer skal plasseres i parkeringshus eller oppstillingsplass.  Det er forbudt å kjøre inn på borettslagets område.  Unntatt er kjøring av syke eller funksjonshemmede, eller ved kjøring av møbler og annen tung transport.  Ved slik transport skal aktsomhet utvises, og hastighet skal holdes godt under 10 km/t. 

Annet

Melding fra borettslagets styre eller fra Boligbyggelaget Usbl gjennom skriv eller oppslag, gjelder på samme måte som husordensreglene.

Brudd på vedtekter og husordensregler vil bli påtalt.

Inntil en generalforsamling i borettslaget bestemmer noe annet, gjelder ovenstående husordensregler. Asken borettslag